Zákaznická linka - 603 549 799

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - VOP

 

Základní údaje:

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: ADUSUM plus s.r.o., sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 65.

IČO: 26721295, DIČ: CZ26721295, zapsána u rejstříkovéhou soudu v Praze, oddíl C, vložka 89533, datová schránka: fwcjdvw.

Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 654 321 2007 / 2700. 

Telefonní kontakt: 603 549 799

 

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné jak pro nákup v internetovém obchodě www.bsrczech.cz (dále jen "internetový obchod"), tak pro přímý prodej na prodejně a sjednání servisních služeb. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem ADUSUM plus s.r.o. (dále jen "dodavatel" či "prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve vznění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. 

2. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součásti kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím a přístupná v tištěné podobě u dodavatele.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle §1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.adusum.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

5. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách dodavatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji, jeho popis, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstavají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2. V případě koupě produktu z řady tuningových kitů bere kupující na vědomí, že jde o počítačový software a je povinen dodržovat autorská práva autora tohoto sotfwaru, švédské společnosti BSR, když dodavatel je výhradním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku, a podmínky dané společností BSR v jejím BSR manuálu, který je přístupný na stránkách internetového obchodu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami společnosti BSR, a že s nimi souhlasí. Kupující zejména bere na vědomí, že není povoleno načítat informace z naprogramované řídící jednotky motoru (ECU) nebo PPC jednotky a touto cestou upravovat, kopírovat, rozšiřovat a distribuovat tuningový software BSR.

3. Prodávající dále upozorňuje, že nahráním softwaru BSR (PPC3) dochází k přehrání originálního nastavení vozidla a kupující tak činí dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Prodávající neručí za ztrátu záruky u výrobce vozidla, ke které může tímto přehráním dojít. Prodávajcí stejně tak neručí za případné vady vozidla vzniklé tím, že originální nastavení vozu není kompatibilní s nastavením řídící jednotky motoru po nahrání software BSR.

4. Prodávající dále upozorňuje, že funkčnost a garance zvýšení hodnoty výkonu a akcelerace tak, jak je uvedeno na internetových stránkách obchodu, jsou dány a garantovány pouze v případě, že vozidlo kupujícího je zcela v pořádku, je řádně servisováno a nevyskytují se na něm před nahráním žádné závady (např. zanesený filtr pevných částic).

5. Pro on-line objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu nebo odešle email na adresu adusum@adusum.cz. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu či odeslání emailu na výše uvedenou adresu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

6. Po odeslání objednávky dodavatel informuje kupujícího elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu poté, co zaslal kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky - návrhu na uzavření kupní smlouvy.

7. Veškeré zboží, které je prezenttováno v internetovém obchodě, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení §1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1.2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu. Údaje v daňovém dokladu je možné měnit jen v případě, kdy kupující zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

10. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností dle §1765 občanského zákoníku.

11. V případě přímého prodeje zboží v provozovně dodavatele je za uzavřenou kupní smlouvu považován dokument Zakázka podepsaný oběma smluvními stranami, resp. faktura či jiný daňový doklad vystavený na kupujícího.

12. V případě sjednání servisních služeb je za uzavřenou kupní smlouvu považován dokument Zakázka podepsaný oběma smluvními stranami. Tento dokument kromě rozsahu sjednaných servisních úkonů a z nich vyplývající předpokládané výše nákladů bez DPH (dále jen "předběžná cena") uvádí mimo jiné také další práva a povinnosti dodavatele a kupujícího:

 • Kupující souhlasí, že s vozem bude prováděna zkušební jízda a dle rozsahu sjednaných servisních úkonů a jiné manipulační jízdy s těmito úkony přímo související (zajištění STK, dodávka služeb externí lakovny apod.)
 • Kupující přenechá zástupci dodavatele veškeré doklady a zákonné vybavení vozu, které je nutné pro provoz motorového vozidla na pozemních komunikacích ČR. Pokud tak kupující neučiní a při manipulaci či při zkušebních jízdách vozidla dojde ke kontrole těchto náležitostí Policií ČR, bude řešení vzniklé situace dále postoupeno správnímu řízení a za vzniklou situaci nese plnou zodpovědnost kupující.
 • Pokud se výše předběžné ceny navýší o více než 10%, je dodavatel o tomto neprodleně informovat kupujícího a vzniklou situaci s ním konzultovat.
 • Kupující uděluje souhlas s pořízením kopie osobního dokladu, pokud je součástí Zakázky úkon na Magistrátu hl.m. Prahy (převod automobilu, zápis tažného zařízení, zápis ráfků, zápis pneumatik apod.) spojený se zápisem do Velkého technického průkazu. Součástí takovéto zakázky je také plná moc s ověřeným podpisem kupujícího. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení")
 • Kupující souhlasí s umístěním označení firmy ADUSUM plus či BSR na svém voze (podložky pod RZ, samolepka na zadní sklo, malá samolepka na boku a zádi vozu). 
 • V případě vzniku dopravní nehody v důsledku cizího zavinění se dodavatel zavazuje vozidlo opravit a po dobu trvání opravy kupujícímu poskytnout odpovídající náhradní vozidlo.
 • Případné spory se řeší u Obchodního soudu v Praze, v místě sídla firmy dodavatele.
 • Předběžný termín dokončení sjednaných servisních úkonů není závazný, jedná se pouze o orientační termín, který může být dodavatelem změněn, avšak dodavatel o tomto faktu musí kupujícího průběžně informovat.
 • Kupující je povinen svůj vůz vyzvednout nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy byl dodavatelem informován o dokončení sjednaných servisních úkonů. Pokud tak neučiní, bude mu dodavatelem přefakturována částka ve výši 200 Kč za každý další započatý den jako parkovné.

3. Platební podmínky a cena zboží

1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. 

Způsoby plateb:
 • platba v hotovosti při převzetí zboží
 • platba kartou při osobním převzetí zboží u dodavatele
 • platba dobírkou
 • platba kartou online
 • bankovním převodem
3. Instalace zboží zakoupeného v internetovém obchodě ani jeho montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Ceny za instalaci či montáž zboží jsou sjednány zvlášť v provozovně dodavatele, popř. pomocí on-line komunikace (email, skype, messenger, facebook, instagram a další).

4. Společně s kupní smlouvou je v případě sjednaného zaslání zboží kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5. Na základě kupní smlouvy vytaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či ji osobně předá při převzetí vozu, popř. přiloží do zásilky zasílané na adresu kupujícího.

4. Dodání zboží
  
1. Dodávky předmětu plnění z internetového obchodu budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, v pracovní dny obvykle do 24 hodin. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky s považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel.

2. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad. Daňový doklad (fakturu či stvrzenku) zasílá dodavatel na emailovou adresu uvedenou v objednávce či ji v případě osobního převzetí předává v tištěné formě přímo kupujícímu, popř. je součástí zásilky zasílané přepravní službou na adresu kupujícího. Návod k použití v českém jazyce (pokud jde o výrobek, k němuž se takový návod přikládá) je kupujícímu zasílán prostřednictvím e-mailu nebo je dostupný na stránkách obchodu.

3. Objednanou dopravu zboží zajišťuje dodavatel na kupujícím uvedenou adresu. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodávní si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách obchodu.

4. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

5. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle §1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad nebo do objednávky) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách). 

2. Kupující bere na vědomí, že dle §1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upravené podle přání kupujícího, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 2 tohoto oddílu či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 a násl. Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat písemně na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty adusum@adusum.cz.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do třiceti (30) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží bankovním převodem na účet kupujícího. Číslo účtu kupující uvede v odstoupení od kupní smlouvy či na dobropis. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Nááklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Storno elektronické objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato  situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

6. Odpovědnost za vady a záruka

1. Kupující je povinen před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. V příadě, že kupující neobdržel příslušné návody se zbožím, jsou dostupné na stránkách internetového obchodu.

2. Kupující výrobek podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s §2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnou záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení výrobku, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

4. Záruční doba uvedená v bodě 1 tohoto odstavce je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávané věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6 tohoto odstavce a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelsné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese provozovny ADUSUM plus s.r.o, Praha 9, Beranových 65. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendřáních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

11. Dodavatel vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá kupujícímu písemně nebo pomocí e-mailu či SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel koupujícímu vydá písemně nebo emailem odůvodnění tohoto zamítnutí.

12. Pokud mezi dodavatelem a kupujícím vznikne spor z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeeb, který se stranám nepodaří vyřešit přímo, má kupující právo iniciovat mimosoudní řešení takového sporu. Subjektem příslušným k řešení mimosoudního spotřebitelského sporu bude ve většině případů Česká obchodní inspekce (ČOI).

 

7. Zpracování osobních údajů

1. Dodavatel zpracovává osobní údaje kupujícího ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Kompletní znění Zásad zpracování osobních údajů platných od 25.5.218 je k dispozici ZDE (v záložce O nás/Zpracování osobních údajů). 

 

8. Závěrečné ustanovení

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se naplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

3. Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, bude tento spor řešit místně a věcně příslušný soud Dodavatele. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

4. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek je dostupné v tištěné podobě v provozovně dodavatele. Dodavatel je poskytne oproti žádosti kupujícího.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2018.