Zákaznická linka - 603 549 799

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Společnost ADUSUM splus s.r.o. se sídlem Beranových 65 - areál Letov, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 26721295, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89533, zastoupená jednatelem Martinem Hákem (dále jen "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") osobní údaje subjektů.
  
Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem. Tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu.

Základní účely zpracování osobních údajů správcem:
 • jednání o smluvním vztahu;
 • plnění smlouvy a zajištění následné podpory z uzavřené smlouvy vyplývající;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely (vč. archivace dokumentů na základě zákona);
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • vedení zákaznické evidence;
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů.
Rozsah zpracování osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, popř. název společnosti, IČ, DIČ) 
 • kontaktní údaje (kontaktní či doručovací adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (RZ, VIN auta)
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektů (např. zpracovávání fotografií pro propagační účely správce apod.)
 • historii realizovaných zakázek a související on-line komunikace
Za účelem oprávněného zájmu k zajištění bezpečnosti správce a také bezpečnosti poskytovaných služeb je na budově ve správě ADUSUM instalován kamerový systém. O umístění kamerového systému jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou v elektronické podobě uchovávány v sídle správce po dobu 10 dnů od jejich pořízení a pak jsou automaticky mazány. Záznamy z kamerových systémů nejsou mimo uvedený účel nijak dále zpracovávány.

 
Zdroje osobních údajů:
Správce získává osobní data přímo od subjektů údajů (e-mailové a telefonická komunikace, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

 
Kategorie subjektů údajů:
 • zákazníci
 • zaměstnanci
 • dodavatelé zboží a služeb
 • uchazeči o zaměstnání
Kategorie příjemců osobních údajů:
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti správce a jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli a to na základě Smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením.  Jedná se o:
 • dodavatele zboží a služeb (v případě zákazníkovi na míru vyvíjeného tuningového software, v případě odeslání objednaného zboží přímo výrobcem/dodavatelem)
 • externí účetní společnost
 • přepravní společnosti
 • externí administrátor facebookového profilu
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. STK) 
Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:
Zpracování osobních údajů s maximální úctou a respektem ke klientovi provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Osobní údaje subjektů nejsou poskytovány dalším stranám.

 
Doba zpracování osobních údajů:
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či  v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů trvá za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizacce poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 
Poučení:
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údají zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovaatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:
 • požádat správce nebo jeho zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby správce nebo jeho zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů;
 • je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav;
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů;
 • subjekt údajů se se svým podnětem může obrátit na dozorový úřad přímo.
Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
Správce je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu adusum@adusum.cz nebo telefonicky na 603 549 799